Laptop i förgrund, tre tjejer vid whiteboard i bakgrund.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en allmänbildande utbildning och tänker studera vidare på högskola/universitet inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet passar dig som är intresserad av samhällets uppbyggnad, funktion och hur det styrs.

Vad får jag lära mig?

Du lär dig vad som påverkar samhället och vad som sker i samhället, både i Sverige och i världen. Du studerar samhällsvetenskapens historia för att kunna undersöka och förstå vårt samhälle idag.

Du lär dig om samhällsförhållanden i Sverige och i världen. Du studerar samspelet mellan individ och samhälle och om människors livsvillkor. Du lär dig också om hur olika faktorer påverkar ett hållbart samhälle.

Du lär dig om demokrati, miljö, etik, genus, medier, informationsteknik, kommunikation och hållbarhet.

Du kommer även utveckla din kreativitet och din förmåga att samarbeta och ta ansvar.

Om du vill inrikta dig mot beteende kan du välja en kurs där du får lära dig mer om kriminologi och kriminalteknik. Mer information om den kursen kan du läsa under "Programfördjupning" nedan.

På samhällsvetenskapliga programmet bygger du en god grund för fortsatta studier genom att du utvecklar en vetenskaplig medvetenhet genom att formulera och undersöka frågeställningar. Du utvecklar din förmåga att söka, välja ut och bearbeta information källkritiskt.

Hur bedrivs utbildningen?

På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi på ett varierat sätt, teoretiska uppgifter varvas med praktiska uppgifter, enskilt arbete varvas med grupparbete. Du kommer att arbeta ämnesintegrerat under vissa perioder för att se samband mellan olika kurser.

Vi gör också flera studieresor, bland annat en studieresa till Stockholm i två dagar med besök på riksdagen, museum och något kulturevenemang. I årskurs tre genomförs en studieresa till Tyskland under några dagar inom ramen för kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

I årskurs två får du praktisera under en vecka på en arbetsplats med koppling till din utbildning.

Vi har en nära kontakt mellan elever och lärare. Du har stor möjlighet att själv påverka undervisning och redovisningsformer.

Efter utbildningen

Efter avklarad gymnasieexamen har du behörighet till många olika utbildningar på högskola/universitet. Du kan läsa till socionom, psykolog, lärare, jurist, journalist, präst, kurator, polis, sjuksköterska, kulturarbetare, samhällsplanerare, statsvetare, diplomat och mycket annat.

För dig som är intresserad av kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Geografi 1

Frågor om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö. Analys av hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.

Historia 2

Historiska frågeställningar om till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. Även frågeställningar om hur historia används inom olika kulturformer till exempel film och musik.

Religionskunskap 2

Nyreligiösa rörelser och strömningar. Privatreligiositet och individuella tolkningar av religiösa trosuppfattningar samt religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.

Samhällskunskap 2

Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till ekonomiska teorier. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet.

Samhällskunskap 3

Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.

För dig som är intresserad av hur människor handlar och reagerar både på individnivå och på gruppnivå.

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Kommunikation

Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.

Psykologi 2

Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi. Dessutom ingår arbete med mediers, livsstilars och kulturers påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Samhällskunskap 2

Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, resursfördelning m.m. i relation till ekonomiska teorier. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet.

Sociologi

Frågor om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter samt om vad som påverkar människors handlingar och sociala relationer.

Kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ingår för samtliga elever som programfördjupning. Här får du möjlighet att göra en studieresa till Tyskland som en del av kursen.

Du får själv välja två kurser som du vill läsa som programfördjupning.

Om du väljer inriktningen beteendevetenskap kan du som programfördjupning läsa kursen som är inriktad mot kriminologi och kriminalteknik. Där möter du bland annat de här frågorna i undervisningen:

Hur kan brott förebyggas?

Varför blir vissa kriminella och inte andra?

Hur tar samhället hand om brottsutsatta och de som begår brott?

Hur arbetar kriminaltekniker för att få fram bevis?

Du kan även välja att läsa kursen Rätt och samhället om du valt inriktingen beteendevetenskap. Exempel på andra kurser som kan väljas oavsett inriktning är Engelska 7, Naturkunskap 2 och Matematik 3b.

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

Engelska 5, 100 poäng
Engelska 6, 100 poäng

Historia 1b, 100 poäng
Idrott och hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1b, 100 poäng
Matematik 2b, 100 poäng
Naturkunskap 1b, 100 poäng

Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1b 100 poäng
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100 poäng


Programgemensamma karaktärsämnen, 300 poäng

Moderna språk, 100 poäng
Moderna språk, 100 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Filosofi 1, 50 poäng


Inriktning Samhällsvetenskap, 450 poäng

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Samhällskunskap 3, 100 poäng

Religionskunskap 2a, 50 poäng

Geografi 1, 100 poäng
Historia 2a, 100 poäng


Inriktning Beteendevetenskap, 450 poäng

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Kommunikation, 100 poäng

Psykologi 2a, 50 poäng

Sociologi, 100 poäng

Ledarskap och organisation, 100 poäng


Programfördjupning

Här läser du programfördjupningskurser, 300 poäng


Individuellt val, 200 poäng


Gymnasiearbete, 100 poäng


Studieplan Pdf, 176.1 kB.

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Marie Ahlstrand

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Annette Göransson

Ämneslärare